• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG
2015

TTG จัดประกวดวาดภาพ TTG Care Your Life "พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนของเรา"

17.08

เรื่องของพลังงานทดแทนถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะในปัจจุบันพลังงานหลักนั้นเริ่มลดน้อยลงไปทุกวัน จึงมีการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปเข้ามาช่วย แต่ยังมีอยู่น้อยคนที่เข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนจริงๆ

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ตระหนักถึงจุดนี้ จึงได้จัดโครงการ TTG Care Your Life ขึ้น เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่เป็นพิษภัยต่อทั้งมนุษย์และต่อโลก โดยเริ่มจากการปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจถึงความหมายและประโยชน์ของพลังงานทดแทน ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพและการให้ความรู้

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558 บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ TTG Care Your Life "พลังงานทดแทนเพื่อชุมชนของเรา" พร้อมทั้งกิจกรรมให้ความรู้และเล่นเกมส์ชิงรางวัลในเรื่องพลังงานทดแทนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ท่ามกลางบรรยากาศความสนุก สอดแทรกไปด้วยความรู้เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดทางความคิดต่อไปในภายภาคหน้า