Online Application

โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือของผู้สมัครเองให้ละเอียดครบถ้วนชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาของบริษัทฯ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
ตำแหน่งที่ 1
ตำแหน่งที่ 2
 
วันที่ 16 / 05 / 2022
เงินเดือนที่ต้องการ
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ ไทย
อังกฤษ
สกุล นามสกุล
อังกฤษ
วัน / เดือน / ปีเกิด  อายุ ปี เดือน สถานที่เกิด ชื่อเล่น
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ส่วนสูง ช.ม. น้ำหนัก ก.ก ตำหนิ
บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่  วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ
ออกให้ ณ อำเภอ จังหวัด เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
เป็นบ้านตนเอง บ้านบิดามารดา อาศัยผู้อื่น หอพัก / อพาท์เม้น  บ้านเช่า
ที่อยู่ปัจจุบัน  หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล / แขวง  อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์
สถานภาพครอบครัว
สถานภาพ โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส  อายุ ปี อาชีพ เบอร์มือถือ
สถานที่ทำงาน  ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์
จำนวนบุตร คน ชาย คน หญิง คน (กรณีจดทะเบียนสมรส กรุณาแนบสำเนาเอกสารทั้งหมด)
ชื่อ-สกุล (บุตร) อายุ/ปี กำลังศึกษาอยู่โรงเรียน/มหาลัย ไม่ได้ศึกษา
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
บิดา/มารดา อยู่ด้วยกัน หย่าร่าง บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม บิดาและมารดาถึงแก่กรรม
ชื่อ-สกุล บิดา อายุ ปี อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล บิดา อายุ ปี อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ-สกุล  ความสัมพันธ์ เบอร์มือถือ
ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
จำนวนพี่น้อง (รวมทั้งตัวท่าน)  คน ชาย คน หญิง คน ผู้สมัครเป็นคนที่  ตามรายละเอียด ดังนี้
คนที่ ชื่อ - สกุล อายุ/ปี สถานภาพ อาชีพปัจจุบัน / ตำแหน่ง ที่ทำงาน / เบอร์โทรศัพท์
1
2
3
4
5
ประวัติการศึกษา และการอบรม
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ระบุปีการศึกษา วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
เกรดเฉลี่ย
เริ่มศึกษา สำเร็จ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อาชีวศึกษา / ปวส.
อุดมศึกษา / มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
อื่น ๆ
กิจกรรม
ระหว่างการศึกษา
ปี พ.ศ.  ถึง  ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา กิจกรรมที่ทำ (การฝึกอบรมหลักสูตร)
  หลักสูตร / เรื่อง สถาบัน / สถานที่ ระยะเวลา
การฝึกอบรม หรือ
ดูงาน ต่างประเทศ
 
 
 
ประวัติการทำงาน  (หากไม่มีประวัติการทำงาน สามารถใส่ - ได้)
1.    ชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ ตำแหน่งงาน
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
วันที่เข้างาน วันออกจากงาน ระยะเวลาการทำงาน  ปี เดือน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท สาเหตุที่ออกจากงาน
ผู้บังคับบัญชา ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.    ชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ ตำแหน่งงาน
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
วันที่เข้างาน วันออกจากงาน ระยะเวลาการทำงาน  ปี เดือน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท สาเหตุที่ออกจากงาน
ผู้บังคับบัญชา ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.    ชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ ตำแหน่งงาน
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
วันที่เข้างาน วันออกจากงาน ระยะเวลาการทำงาน  ปี เดือน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท สาเหตุที่ออกจากงาน
ผู้บังคับบัญชา ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
4.    ชื่อบริษัท ลักษณะกิจการ ตำแหน่งงาน
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
วันที่เข้างาน วันออกจากงาน ระยะเวลาการทำงาน  ปี เดือน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท เงินเดือนสุดท้าย บาท สาเหตุที่ออกจากงาน
ผู้บังคับบัญชา ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ  (ระบุ)
พูด อ่าน เขียน ความสามารถการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
1.
2.
3.
4.
 
ความสามารถด้านพิมพ์ดีด /คอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านพิมพ์ดีด /คอมพิวเตอร์ คำ/นาที ภาษาอังกฤษ คำ/นาที  
ความสามารถในการใช้ Computer ระบุโปรแกรม
ความสามารถพิเศษ
งานอดิเรก
กีฬาที่ชอบ 1. 2. 3.
มีความรู้พิเศษด้าน ISO จป ระดับ 
  5 ส อื่น ๆ 
สถานภาพ จบ ร.ด. ชั้นปีที่  พ.ศ. จับได้ใบดำ เกณฑ์แล้ว พ.ศ. 
  จะถูกเกณฑ์ พ.ศ. อื่น ๆ (ระบุ)
ความสามารถในการขับขี่ / รถยนต์ ความสามารถในการขับขี่ / จักรยานยนต์
1.  ขับรถยนต์ ได้ ไม่ได้
2.  มีรถยนต์ส่วนตัว มี ไม่มี
3.  มีใบอนุญาตขับขี่ มีเลขที่  ไม่มี
     ลงวันที่  หมดอายุ
1.  ขับรถยนต์จักรยานยนต์ ได้ ไม่ได้
2.  มีจักรยานยนต์ส่วนตัว มี ไม่มี
3.  มีใบอนุญาตขับขี่ มีเลขที่  ไม่มี
     ลงวันที่  หมดอายุ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
เหตุที่ต้องการเปลี่ยนงาน
เหตุที่สมัครงานในตำแหน่งนี้เพราะ
อุดมคติในการทำงาน คือ
ตำแหน่งอื่น ๆ ที่คิดว่าเหมาะสม
เหตุที่สมัครงานกับบริษัทฯ
ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก  
บุคคลภายในบริษัทฯ  สื่อโฆษณา  ระบุ อื่น ๆ 
ท่านมีญาติ หรือผู้ที่ท่านรู้จัก ซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทฯ นี้ คือ ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์
เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ได้ ไม่ได้ เพราะ
เคยป่วยหนักถึงเข้าโรงพยาบาล และหรือมีโรคประจำตัว , โรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่
ไม่เคย เคยป่วย เป็นเวลา วัน ด้วยสาเหตุ
มีโรคประจำตัว (ถ้ามี) โปรดระบุ ไม่มี โรคประจำตัว
ติดยาเสพติด ไม่ติด ติด ประเภท ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือภาคสนามได้
  ต้องมียาติดตัวตลอดเวลา ต้องพบแพทย์ตามกำหนดระยะเวลาแพทย์สั่ง
เคยต้องโทษคดีแพ่ง หรืออาญามาก่อน  ไม่เคย เคย สาเหตุเพราะ
ถ้าหากทางบริษัทฯ พิจารณารับเข้าทำงาน สามารถเริ่มงานได้ภายในวันที่ 
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 8.   สำเนาทะเบียนสมรส
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 9.   สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
3.  หลักฐานการศึกษา 10. สำเนาบัตรประกันสังคม
4.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5.  สำเนาหลักฐานการผ่านงาน 12. สำเนาใบอนุญาตขับชี่รถจักรยานยนต์
6.  สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน 13. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
7.  หลักฐานการเกณฑ์ทหาร 14.  อื่น ๆ
รุปภาพผู้สมัคร ไฟล์รูปภาพ jpg หรือ gif ขนาดไม่เกิน 500 kb เท่านั้น
หลักฐานประกอบการสมัคร ทำการบีบอัดไฟล์ทั้งหมดมาเป็น ไฟล์ zip หรือ rar เท่านั้น
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ การละเว้นไม่เขียนข้อความใด หรือการเขียนข้อความไม่ถูกต้อง
ข้อเท็จจริง อันเป็นต้นเหตุทำให้บริษัทฯ เข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ข้าพเจ้าทราบดีว่า ถือเป็นเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่เป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบ
หากได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานแล้ว   ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที   โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หรือเงินชดเชยใดๆ  ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ
    ลงชื่อ ผู้สมัครงาน
E-Mail ลงวันที่ สมัครงาน