• ขนาดตัวอักษร
  •  
  • ภาษาไทย
  • |
  • ENG

ตำแหน่งงานว่าง

ล่ามประสานงาน
- เป็นล่ามภาษาไทย-จีน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานทั่วไปด้านต่างประเทศกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามระบบและขั้นตอนการทำงาน - ประสานงานหรือติดตามสถานะสินค้ากับตัวแทน ทางประเทศจีน - ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - แปลเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากSupplier และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานทั่วไปด้านต่างประเทศกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.   เพศชาย      อายุระหว่าง    22-30 ปี

2.   ปริญญาตรี   ทุกสาขา

3. ประสบการณ์การทำงาน 0- 1 ปี

4. มีความสามารถในการสื่อสารล่ามภาษาไทย-จีน-อังกฤษ

5. ใช้งานMS Office , E-mail ,Internet

6.  มีทักษะในการประสานงานจัดซื้อต่างประเทศ

2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหนี้-ลูกหนี้)
- ติดตาม ประสานงาน การเก็บเงินให้ทันเวลา - ประสานงาน ติดต่อกับธนาคารเพื่อจัดทำเอกสาร แบงค์การันตี เอกสารการค้ำประกัน สินเชื่อกับธนาคาร - จัดทำแผนรับ จ่ายเงิน - ติดตาม รายงาน (ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน) หลังจากชำระเงินแล้ว - จัดทำทะเบียนส่งคืนเอกสาร หลังจากชำระเงินแล้ว - ติดตาม ประสานงานภายในและนอกองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย   /   เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี

2.  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.   ประสบการณ์การทางด้านการเงิน -   บัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 0-1 ปี

4. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย

5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ภายในแะภานนอกองค์กร

6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ รอบคอบ

7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

9.   มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน

1 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายให้ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด -เสริมสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานทำงานอย่างมีขวัญและกำลังใจ -ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำรายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอื่น เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินต่อผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานชี้แจงรายละเอียดข้อมูลทางงบการเงินต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ต้องทำการปิดงบการเงินและตรวจงบการเงินทั้งหมดของฝ่าย -วางแผนเรื่องบัญชีต้นทุนและค่าใ้ช้จ่าย รายเดือนและรายปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย/เพศหญิง   อายุ   35 ปี

2.ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบัญชี  การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู็จัดการหรือสูงกว่าหรือระบบบริหารที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  และหากมีทักษะภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ   วิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านบัญชี รวมทั้งตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง

6.มีความรู้ด้านภาษีอากรต่างๆ สามารถวางแผนการทำงานและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

7.มีความละเอียดรอบคอบและความซื่อสัตย์

8.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

1 อัตรา
วิศวกรเครื่องกล
ทำการออกแบบเครื่องกลให้ถูกต้องตามมาตรฐานและทันเวลา กำหนดแผนงานเขียนแบบเครื่องกล ควบคุม Mechanical Draftman
คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุระหว่าง 22-25  ปี  ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยของรัฐ  สามารถคำนวณทางด้านความร้อนและของไหลได้เป็นอย่างดี  มีไหวพริบดี

สามารถใช้โปรแกรม  Auto  CAD

สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft office ได้

ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ Boiler หรือ  Power Plant จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา
Sales Engineer / บริการหลังการขาย
-ติดต่อพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการ -พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สร้างฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า -ประสานงาน ติดตามงาน กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้มา ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสาตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติงานในวันหยุดได้ในบางครั้ง

- มีรถยนต์เป็นของตนเอง

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ - ปิดบัญชีพร้อมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง หรือในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีทักษะทางภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้

1 อัตรา